Svetlana Toluspayeva
34/1 Kabanbai Batyr, Apt 73 -01000 Astana
Phone: +77 172 44 60 88