HU
Alleen voor leden
Er is enkel een therapeuten- forum in het Frans, in het Engels en in het Duits. Gelieve één van deze talen te kiezen.

Data voor opleiding in audio-psycho-fonologie


Overzicht

Mozart-Brain-Lab nl > MBL Ausbildung

Informatie over de opleiding Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis in Mozart-Brain-Lab

 

 

Jozef Vervoort, leider van het instituut Mozart-Brain-Lab, werd als enige persoon door Prof. Tomatis aangeduid de taken van opleidingshoofd en supervisor van de Audio-Psycho-Fonologie over te nemen. De heer Vervoort kreeg van Prof. Tomatis ook de boeken en de ondersteunende documenten met het doel het werk in het veld van de Audio-Psycho-Fonologie verder te zetten.

We bieden de opleiding zowel aan voor artsen, psychologen, therapeuten (ergo-, fysio-, spraaktherapeuten, enz.), als voor natuurgeneeskundigen en pedagogen (leraars, pedagogen,…). Andere geïnteresseerde personen kunnen ook deelnemen aan de opleiding. Zij kunnen echter geen licentie verkrijgen, iets wat vereist is voor de uitoefening van de APP en nodig voor het verwerven van de noodzakelijke apparatuur.

De opleiding is opgesplitst in een theoretisch deel en in een praktijk-gedeelte.

Om te slagen in de opleiding Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis, dient men zowel het schriftelijke examen op het einde van het theoretische gedeelte, als een mondelinge proef op het einde van de praktijk succesvol af te leggen. Wanneer een deelnemer slaagt in de proeven krijgt hij of zij hiervan een bewijs en een officieel certificaat. Om de therapie uit te kunnen oefenen dient men, om de kwaliteit van deze te verzekeren, een licentieverdrag met Mozart-Brain-Lab te ondertekenen. De ondertekening van het licentieverdrag houdt automatisch een lidmaatschap in het Mozart-Brain-Lab-netwerk in. Dit kost 250 € per jaar. Bovendien telt deze licentie als voorwaarde om de voor de therapie benodigde apparatuur aan te schaffen en als voorwaarde voor het uitoefenen van de A.P.P.

 

We hechten er erg veel belang aan dat de afgestudeerde therapeuten de luister-training volgens Prof. Tomatis zelf ervaren hebben. Daarom moeten de deelnemers vooraf of tijdens de opleiding de A.P.P.-methode aan den lijve ondervinden en beleven.

 

Het theoretische gedeelte

Het theoretische deel is onderverdeeld in vier delen van telkens één week. De data van de cursusdelen worden door Mozart-Brain-Lab vastgelegd, en voor zover mogelijk is, wordt er rekening gehouden met de deelnemers. Elke opleidingsweek bestaat uit 48 lesuren. De opleiding begint telkens op de eerste dag om 10.00 uur en de andere dagen om 9.00 uur. De lessen eindigen op vrijdag om 17.00 uur. In totaal dient men 192 uren theorie te doorlopen. De opleiding vindt plaats in Mozart-Brain-Lab in Sint-Truiden, België. Tussen de opleidingsweken zijn er pauzes voorzien die meerdere weken duren, tijdens dewelke de cursisten hun stof kunnen doornemen en herhalen. Op het einde van de vierde week is er een schriftelijke proef.

De docenten hebben jarenlange ervaring met het beoefenen van de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis. Enkele van hen werken al meer dan 35 jaren met de methode.

 

Het praktische gedeelte

Het praktische deel van de opleiding behelst ook 4 weken van telkens 48 uren, zodat dit deel hetzelfde aantal uren omvat als het theoretische gedeelte. De uren worden hier niet door Mozart-Brain-Lab vastgelegd, maar wel door de cursisten zelf. Zij spreken zelfstandig af met het centrum in kwestie, waar het praktijk-gedeelte afgelegd wordt.

Van Mozart-Brain-Lab uit zijn er enkele voorwaarden:

  • Eén deel van de praktische opleiding mag niet minder lang zijn dan een werkweek (5 dagen). Afhankelijk van de persoonlijke actuele situatie van de deelnemer kan Mozart- Brain-Lab uitzonderingen toestaan, waarbij uiteindelijk bij elk geval het totale aantal uren behaald moet worden.
  • De praktische opleiding kan ten vroegste na het einde van de tweede theoretische week aanvangen.
  • De vierde en laatste van de praktische opleidingsweken kan pas na de laatste theoretische week aanvangen.
  • De eerste drie weken van de praktische opleiding kunnen zowel bij een ander centrum voor Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis, als bij Mozart-Brain-Lab volbracht worden. Daarbij geldt echter de voorwaarde dat het centrum door Mozart- Brain-Lab erkend moet zijn en dat de leider van het centrum minstens twee jaar ervaring moet hebben op het domein van de Audio-Psycho-Fonologie volgens Prof. Tomatis.
  • De vierde praktische opleidingsweek moet in Mozart-Brain-Lab volbracht worden.

Op het einde van de vier weken van praktische opleiding vindt er een mondelinge proef plaats.